Všeobecné obchodní podmínky – Výukové lekce golfu

Jiřího Kromichala vydané dle § 273 odst. l zák. č. 513/1991 Sb.


1. Úvodní ustanovení
1.1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a dodavatelem.
1.2. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě objednávky, a to prostřednictvím on-line rezervačního systému na stránkách www.kromichalgolf.cz.
1.3. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.


2. Předmět plnění
2.1. Předmětem plnění je výuka golfu profesionálů i veřejnosti vyhlášená dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky v rezervačním systému (dále jen výuka).
2.2. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky.


3. Termín předání výuky
3.1. Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku.
3.2. Pro případ, že výuku nebude možno ze zavažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednavatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
3.3. Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít výuku, považuje se tato výuka za splněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu výuky dle čl. IV. odst. 4.1. Objednavateli vzniká povinnost tuto výuku uhradit.


4. Cena
4.1. Podkladem pro smluvní cenu je ceník výukových lekcí dodavatele pro příslušné období, který je pro přihlášené uživatele uveřejněn na internetových stránkách www.kromichalgolf.cz.


5. Platební podmínky
5.1. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku objednání výuky.
5.2. Podkladem k úhradě ceny výuky je daňový doklad vystavený dodavatelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.


6. Odstoupení od smlouvy
6.1. Objednavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zrušením rezervace výuky na www.kromichalgolf.cz. Účastníci sjednávají, že v takovém případě bude objednavatel povinen zaplatit dodavateli odstupné, označené též případně jako storno poplatek, ve výši 50 % z ceny golfové výuky při odstoupení v období od 48 do 24 hodin před jejím zahájením, 75% z ceny golfové výuky při odstoupení v období 24 hodin předcházejících její zahájení splatné v den odstoupení od smlouvy.
6.2. V případě, že již bylo poskytnuto částečné plnění, pak platí odstupné ve výši 50 % z ceny objednané, doposud neabsolvované golfové výuky, plus cena realizované výuky do dne, ke kterému dodavatel vysloví souhlas s ukončením smlouvy.


7. Reklamace
7.1. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
7.2. Pokud uzná dodavatel reklamaci objednavatele za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V tomto případě má objednavatel nárok na náhradní lekci či slevu ze výuky. Reklamace musí být vyřízena do 1 měsíce.


8. Lhůta k uplatnění reklamace
8.1. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad výuky u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne převzetí vyhotovené výuky. Za vyhotovenou výuku se pro tento případ považuje každá jednotlivá výuka (vyučovací hodina).
8.2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.


9. Ochrana osobních údajů
9.1 Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s objednavatelem, budou použity výhradně pro účely objednávkového výukových lekcí, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. Pan Jiří Kromichal se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.


10. Závěrečná ustanovení
10.1. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech pana Jiřího Kromichala podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu pana Jiřího Kromichala. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze informační; a mohou se ve skutečnosti lišit. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami přislušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb..
10.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
10.3. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují za Všeobecné obchodní podmínky – Výukové lekce golfu Jiřího Kromichala. Tyto podmínky jsou platné pro všechny provozovny a jejich objednavatele od 1. listopadu 2008.


Jiří Kromichal – trenér
 


top

GOLFOVÉ AKTUALITY

2017 Haugschlag
29.06.2017 20:34
Milí a vážení golfoví přátelé,  pokusil jsem se přestat s výukou a konečně si dopřát zaslouženého důchodu. Pracuji již 49 let a tak jsem si myslel, že jsem si ten "odpočinek" vlastně zasloužil. K mému překvapení jsem ale zjistil, že práce je pro mě životním elixírem. Samotného mě to trochu překvapilo, nikdy jsem si nemyslel, že mě ta práce tolik naplňuje a že mě to vlastně pořád ještě tolik baví. Jednoduše a prostě, trénink jde dále. Poslední dvě desetiletí jsem většinou strávil výukou elitních hráčů. Nyní, na konci mé kariéry měním mou filozofiii a od dnešního dne budu opět učit všechny kategorie hráčů. Začátečníky a mistry, dámy a děti, rodiny a babičky s dědečky. Všechny, kteří se chtějí tento krásný sport naučit a nebo v něm vyniknout. Samozřejmě již nebudu vyučovat se stejnou časovou intenzitou jako v minulosti, ale klidně se ozvete!! Třeba budu mít zrovna čas. Protože chci žít, dýchat a vyučovat v krásném prostředí, budu letní sezóny trávit v Rakousku, v překrásném golfovém rezortu Haugschlag. Rezort má dvě 18-cti jamková hřiště, 3 putting greeny a dva pitching a chipping greeny, které jsou vždy v perfektní kondici. Greeny na hřišti mají vždy minimálně stupeň 10 na stipmetru a jsou denně sekané. Driving range je třista metrů dlouhý a Vy máte k dizpozici 50 odpališť, na trávě. Navrch máte k dispozici všechny nejnovější technologie, jako je Trackman 4, včetně upgradu pro putting, PuttLab 5 včetně nového 3D programu, nejnovější V1 Golf applikace s Branded Academy a ověřeného systému Scout Analyzer. Jednoduše řečeno, všechny Vás rád uvidím a rád Vás přivítám v golfovém ráji Golfresort Haugschlag.
©2009 Martin Uřídil | tvorba www | design by Tomáš Pospíšil